Wsparcie podatkowe i administracyjne

Zapewniamy prowadzenie ksiąg, rozliczeń podatkowych, przygotowanie list płac oraz usługi powiązane z bieżącym funkcjonowaniem działu księgowości i administracji kadrowej.

Nasze usługi obejmują kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami gruzińskiej i polskiej legislatywy, w oparciu o międzynarodowe standardy.

Oferujemy:

 • ułożenie planu kont księgowych oraz schematu informacji wspomagających;
 • przygotowanie bazy danych w systemie finansowo – księgowym;
 • ewidencję dokumentów otrzymywanych do Państwa i kontrahentów;
 • raportowanie danych finansowych do zarządu firmy oraz grupy zgodnie z Państwa wymogami;
 • przygotowanie statutowych sprawozdań finansowych oraz pomoc w sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności;
 • przygotowanie sprawozdań i raportów dla organów kontroli podatkowej
 • współpraca z audytorami;

Nasza usługa obejmuje sporządzanie na podstawie ksiąg kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT za dany okres lub rok podatkowy oraz przygotowanie odpowiednich deklaracji podatkowych. Przygotowujemy również zestawienia podsumowujące podatek VAT w handlu Gruzja – UE.

Izba w zakresie podatku VAT świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego obejmujące:

 • przeglądy podatkowe rozliczeń z tytułu VAT nakierowane na identyfikację i kwantyfikację ryzyk podatkowych oraz weryfikację poprawności rozliczeń z władzami skarbowymi
 • doradztwo w zakresie podatku VAT w związku z planowanymi transakcjami celem ograniczenia ryzyka podatkowego i określenia możliwości optymalizacyjnych dla danej transakcji
 • bieżące doradztwo podatkowe w prowadzonej działalności gospodarczej

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie naliczania płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem stałych i zmiennych składników wynagrodzeń np. premii pracowniczych, nadgodzin, urlopów oraz wynagrodzeń za czas choroby pracownika.

Dbamy również o prawidłowe, zgodne z kodeksem pracy, administrowanie teczkami personalnymi i całą dokumentacją dotyczącą stosunku pracy i urlopów.

Przygotowujemy deklaracje rozliczeniowe do urzędu skarbowego i innych organów kontroli podatkowej. Współpracujemy z tymi instytucjami w zakresie przygotowanej dokumentacji w przypadku jakichkolwiek pytań.

Zakres usług obejmuje także pomoc w procesie zatrudniania nowych oraz odchodzących pracowników. Dbamy o to, żeby procesy kadrowe i płacowe realizowane dla Państwa były zgodne z przepisami, efektywne i łatwe w realizacji.

Wspomożemy personalnie Państwa firmę w przypadku nagłych zmian lub braku wykwalifikowanych osób w dziale księgowym.

Działając elastycznie zapewnimy na ustalony czas osoby, których zaangażowanie pozwoli łagodnie funkcjonować firmie i wypełniać obowiązki sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Szeroki zasób specjalistów z dziedziny księgowości, podatków i rozliczeń w naszym zespole pozwala na dopasowanie zespołu projektowego do Państwa czasowych potrzeb.

Korzyści płynące z takiego rozwiązania to w szczególności:

 • redukcja pracochłonności i kosztów osobowych związanych z prowadzeniem księgowości, obliczaniem podatków i rozliczeniami pracowniczymi;
 • nowe, niezależne spojrzenie na księgi i rozliczenia firmy;
 • specjalistyczna wiedza oraz wsparcie ekspertów Izby do rozwiązania problemów technicznych;
 • elastyczność czasową pracy
 • w przypadku dynamicznych zmian w Państwa firmie elastycznie dopasujemy zespół już w trakcie projektu;
 • redukcja kosztów i minimalizacja ryzyka związanego z tradycyjnym modelem zatrudnienia (koszty rekrutacji, administracji, szkoleń, brak dostępu do wiedzy technicznej, przypadki losowe; opieka medyczna, etc).

Współpracując z nami, otrzymają Państwo usługę dostosowaną do indywidualnych wymagań firmy. Zapewniamy nie tylko wysoki poziom merytoryczny naszych usług, ale przede wszystkim przykładamy szczególną wagę do budowania długofalowych relacji z Państwem, co w przypadku naszych usług jest szczególnie ważne.