Analizy i informacje rynkowe

Dział Analiz i Informacji Izby na bieżąco gromadzi i aktualizuje dane dotyczące wskaźników i sytuacji biznesowej na rynku gruzińskim. Dzięki temu członkowie izby otrzymują rzetelne informacje będące podstawą do optymalnych decyzji gospodarczych. Dane te pozwalają również na lepsze dostosowanie oferty do rynku i reakcje na posunięcia konkurentów. Nasze działania zapewniają bezpieczeństwo i minimalizacje ryzyka przedsiębiorstw.

Podstawowym postulatem jakim się kierujemy w działaniach jest maksymalizacja zwrotu z realizowanej przez klienta inwestycji wedle założonych celów.

Analizy Izby pozwolą ocenić pozycje Państwa firmy na rynku gruzińskim (mocne i słabe strony), jednocześnie wskazując potencjał i przewagi wobec konkurentów już operujących na rynku. Konsultanci Izby pomogą określić, wdrożyć i rozwijać strategie dla Państwa przedsiębiorstwa w ustalonym horyzoncie czasowym.

Poprzez rzetelne i stałe gromadzenie aktualnych danych dotyczących wskaźników ekonomicznych oraz otoczenia biznesowego klienci Izby otrzymują niezbędne narzędzia do planowania swoich działań na rynkach zagranicznych – Gruzji i regionie.

 • Analiza otoczenia konkurencyjnego w Gruzji i Polsce, w celu ustalenia, czy działalność w danym kraju jest opłacalna.
 • Porównywanie ofert i pozycji rynkowych klienta z ofertą i pozycją jego rywali oraz ocena przewag konkurencyjnych i słabości klienta za pomocą specjalnie opracowanej metodologii. Koncepcja benchmarkingu pomaga w analizie procesów i wskaźników efektywności w porównaniu z najlepszymi firmami sektora oraz najlepszymi praktykami z innych branż.
 • Sporządzanie analiz i badań rynku polskiego i gruzińskiego.
 • Sporządzanie analiz prawnych i pozyskiwanie informacji w zakresie szczegółowych regulacji prawnych (np. wymagania dot. jakości danych grup produktów w Gruzji).
 • Wyszukiwanie informacji dot. regulacji i taryf celnych.
 • Wyszukiwanie innych informacji na życzenie członka Izby.

Przykład analizy strategicznej przedsiębiorstwa, co zawiera:

 • Analizę makro-otoczenia (metoda PEST):
  • otoczenie prawno-polityczne,
  • otoczenie ekonomiczne,
  • otoczenie społeczno-kulturowe,
  • otoczenie techniczne.
 • Analizę mikrootoczenia (metoda 5 sił Portera):
  • siła przetargowa dostawców,
  • siła przetargowa nabywców,
  • natężenie konkurencji,
  • groźba nowych wejść,
  • groźba pojawienia się substytutów.

 

 • Analizę zewnętrzną przedsiębiorstwa:
  • analizę interesariuszy (stakeholders),
  • analiza luki strategicznej przedsiębiorstwa.

 

 • Analizę wewnętrzną przedsiębiorstwa:
  • bilans strategiczny przedsiębiorstwa,
  • analiza kluczowych czynników sukcesu,
  • macierz McKinsley’a,
  • analiza portfelowa.
 • Analizę SWOT.
 • Formułowanie misji i wizji przedsiębiorstwa.
 • Formułowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa (stanowiących punkt wyjścia przy określaniu strategii).