W związku z przejętą w nocy z 27 na 28 marca tarczą antykryzysową, przedsiębiorcy zostaną zwolnieni ze składek ZUS za okres trzech miesięcy. Które składki podlegają zwolnieniu oraz jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia?

W związku z przejętą w nocy z 27 na 28 marca tarczą antykryzysową, która ma złagodzić gospodarcze skutki koronawirusa w Polsce, przedsiębiorcy zostaną zwolnieni ze składek ZUS za okres trzech miesięcy. Które składki podlegają zwolnieniu oraz jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia?

Kto uzyska zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnieniu podlegać będą składki ZUS za okres trzech miesięcy, tj. składki należne za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Zwolnieniu ze składek ZUS podlegać będą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnieni), jak i przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

W przypadku osób samozatrudnionych, zwolnienie ze składek ZUS uzależnione będzie od spełnienia kryterium przychodowego. Przedsiębiorca będzie musiał wykazać, iż jego miesięczny przychód był niższy od 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli od kwoty 15 681 zł. Jakiego miesiąca dotyczył będzie ten przychód?

W projektowanej wersji ustawy wskazany był miesiąc luty. Z ostatecznej wersji przepisów wynika jednak, że kryterium przychodowe będzie musiało zostać spełnione „w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek”. Co to oznacza?

Jeżeli wniosek składamy za okres marzec-maj, to musimy udowodnić, ze nasz przychód w marcu nie przekroczył kwoty 15 681 zł. Jeśli zaś złożymy wniosek za okres kwiecień-maj, to kryterium przychodowe będzie miało zastosowanie do miesiąca kwietnia.

Nie wszyscy jednak będą musieli spełnić kryterium przychodowe. W przypadku przedsiębiorców będących płatnikami również za inne osoby (ale nie więcej niż 9 osób), zwolnienie ze składek ZUS będzie przysługiwać niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. W takim przypadku, zwolnieniu podlegają zarówno składki ZUS należne za zgłoszonych ubezpieczonych (pracowników bądź zleceniobiorców), jak i składki należne za samego przedsiębiorcę.

W obu przypadkach, tj. zarówno w przypadku osób samozatrudnionych, jak i przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, spełniony będzie musiał być jeszcze jeden, dodatkowy warunek. Zwolnienie przysługiwać będzie bowiem jedynie tym firmom, które zarejestrowane zostały przed dniem 1 lutego 2020 r.

Co istotne, zwolnieniu podlegać będą również składki ZUS należne za osoby współpracujące przy wykonywaniu działalności. Szerzej o osobach współpracujących pisaliśmy tutaj.

 

Jakie składki podlegają zwolnieniu?

Przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze składek opłacanych na:

  • ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Solidarnościowy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co istotne, zwolnienie ze składek ZUS nie oznacza, że dla przedsiębiorcy będzie to okres bezskładkowy. Składki za miesiące marzec-maj pokryje bowiem budżet państwa. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA i raportów imiennych ZUS RCA, tak samo jak w sytuacji, gdyby składki te opłacał samodzielnie. Mało tego, złożenie tych deklaracji jest warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia ze składek.

Pokrycie składek z budżetu państwa to niezwykle istotna informacja, gdyż oznacza to, że zarówno przedsiębiorca, jak i jego pracownicy przez cały ten czas są osobami ubezpieczonymi, którym przysługują wszelkie świadczenia z ZUS. To zaś oznacza, że osoby zwolnione ze składek, mogą wciąż ubiegać się m.in. ozasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi pozostającymi w domu. Szerzej o zasiłku opiekuńczym pisaliśmy w tym artykule.

 

Uchwalono również zasiłek postojowy dla przedsiębiorców

Uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa przewiduje również wypłatę specjalnego zasiłku postojowego w kwocie 2 tys. zł dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Szerzej na temat zasad wypłaty tego zasiłku i warunków, jakie należy spełnić, aby go uzyskać, piszemy w tym artykule.

 

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Przepisy dotyczące zwolnienia mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. To zaś zależy od tego, kiedy ustawa zostanie przegłosowana w Senacie i czy ten nie wprowadzi jeszcze do niej swoich poprawek.

Już w sobotę, natychmiast po uchwaleniu przez Sejm, ustawa została przesłana do Senatu z prośbą o zwołanie posiedzenia Senatu jeszcze na ten sam dzień. Marszałek Senatu zwołał jednak posiedzenie Izby Wyższej dopiero na wtorek 31 marca. W związku z tym, że ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw, najwcześniejszy termin jej wejścia w życie to 2 kwietnia. Pełna treść ustawy dostępna jest tutaj.

Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze trybu, w jakim składane mają być wnioski o zwolnienie ze składek i wypłatę zasiłku. O wszelkich nowych informacjach w tym zakresie będziemy na bieżąco informować na naszych stronach.

 

Kto otrzyma zasiłek postojowy?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi spełnić trzy warunki.

Pierwszy warunek dotyczy okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Zasiłek wypłacany będzie bowiem jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Drugi warunek dotyczy wysokości osiąganych przychodów. Zasiłek będzie przysługiwał tylko wówczas, gdy przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był nie wyższy niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Na dzień dzisiejszy kwota równa tej 3-krotności wynosi 16 104,03 zł. W kwietniu ogłoszona zostanie jednak nowa wartość tego wskaźnika, w związku z czym limit przychodów uprawniający do zasiłku również ulegnie zmianie.

Trzeci warunek odnosi się do spadku przychodów spowodowanego epidemią koronawirusa. Zasiłek zostanie bowiem wypłacony jedynie tym osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Jeżeli więc wniosek o zasiłek postojowy składamy w kwietniu, to przychód z miesiąca marca musi być przynajmniej o 15% niższy od przychodu osiągniętego w lutym.

Co ważne, zasiłek postojowy może być przyznany ponownie, w kolejnym miesiącu trwania epidemii, pod warunkiem, że spełniony zostanie ustawowy warunek, tj. przychód spadnie o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 

Ile wynosi zasiłek postojowy?

Wysokość zasiłku postojowego wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł.

Nieco inaczej kwota ta będzie kalkulowana w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej. W tym przypadku bowiem zasiłek wyniesie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 1300 zł. W przypadku tych osób nie będzie jednak stosowane kryterium przychodowe ani kryterium dotyczące spadku przychodów.

Kwota wypłaconego zasiłku postojowego jest kwotą netto, a więc nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu.

 

Zasiłek i jednoczesne zwolnienie ze składek ZUS

Co niezwykle istotne, z ostatecznej wersji ustawy usunięty został projektowany przepis, który wykluczał jednoczesne zwolnienie ze składek ZUS i pobieranie zasiłku postojowego. Zgodnie z finalnym kształtem tarczy antykryzysowej, przedsiębiorca spełniający odpowiednie warunki ma możliwość zarówno pobierania zasiłku postojowego, jak i skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS. O tym, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do zwolnienia ze składek, piszemy w tym artykule.

Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze trybu, w jakim składane mają być wnioski o wypłatę zasiłku. O wszelkich nowych informacjach w tym zakresie będziemy na bieżąco informować na naszych stronach.

Źródło: https://bit.ly/3dEI3Ce

Related Posts