On June 11, the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce participated in the Seminar the Future of Eastern Partnership

On June 11, the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce represented by its President in Poland – Mr. Stanisław Raźniewski participated in the Seminar the Future of Eastern Partnership.

The Seminar was organized by The Jan Nowak-Jeziorański College of Eastern Europe in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs,  Ossoliński National Institute, the Marshal’s Office of the Lower Silesian Voivodship, the city of Wroclaw, the Municipality Of Miekinia and the Local Government Center of Culture in Miekinia.  During the Seminar discussions with the participation of diplomats, experts, and publicists were held.

In 2019, the 10th anniversary of the Eastern Partnership is celebrated. The Polish-Swedish initiative has become an important part of the European Neighborhood Policy. A mechanism of rapprochement with the European Union was created for Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Each of these countries took advantage of this opportunity differently. In one Eastern Partnership, it strengthened the pro-European course, while in others it did not receive too much attention from the authorities. Ten years after its inception, the initiative needs a review to adapt it to the changing world and the new geopolitical reality in the region.

 

W dniu 11 czerwca Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa reprezentowana przez prezesa Izby w Polsce – Pana Stanisława Raźniewskiego uczestniczyła w seminarium The Future of Eastern Partnership. 

Seminarium zostało organizowane przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, miastem Wrocławiem, Gminą Miękinia i Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Miękini. W trakcie Seminarium odbyły się dyskusje z udziałem dyplomatów, ekspertów i publicystów.

W 2019 roku jest obchodzona 10. rocznica Partnerstwa Wschodniego. Polsko-szwedzka inicjatywa stała się ważną częścią Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Dla Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy stworzono mechanizm zbliżenia się z Unią Europejską. Każdy z tych krajów skorzystał z tej możliwości inaczej. W jednych Partnerstwo Wschodnie wzmocniło proeuropejski kurs, w innych natomiast nie otrzymało zbyt dużej uwagi władz. Dziesięć lat po jego powstaniu inicjatywa wymaga przeglądu po to, by dostosować je do zmieniającego się świata i nowej geopolitycznej rzeczywistości w regionie.

 

 

Related Posts