Polsko- Gruzińskie Forum Gospodarcze „Doing Business in Georgia” // A Polish-Georgian Economic Forum “Doing Business in Georgia”

W dniu 25 kwietnia w Łodzi odbyło się Polsko- Gruzińskie Forum Gospodarcze „Doing Business in Georgia”. Organizatorami/Partnerami wydarzenia były: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Urząd Miasta Łodzi, Ambasada Gruzji w Polsce oraz Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo Handlowa była reprezentowana przez prezesa Izby w Polsce, pana Stanisława Raźniewskiego i wystąpiła na Forum w charakterze partnera i czynnego uczestnika. Podczas Forum Prezes Raźniewski zaprezentował prawne i podatkowe aspekty współpracy z Gruzją.

Uczestników Forum przywitali: Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi, Ilia Darchiashvili – Ambasador Gruzji w Polsce, Michał Haze – Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Podczas Forum zostały zaprezen towane możliwości inwestycyjne i gospodarcze Gruzji a także prawne i podatkowe aspekty współpracy z krajem. Dodatkową możliwością do pozyskania i pogłębienia wiedzy na temat rynku gruzińskiego była sesja pytań i odpowiedzi.

Ważnym elementem Forum było podpisanie porozumienia o współpracy Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Polsko-Gruzińską Izbą Przemysłowo-Handlową.  Mamy nadzieję, iż nawiązana współpraca przyczyni się do dalszego rozwoju oraz obopólnych korzyści dla naszych organizacji.

Pragniemy podziękować organizatorom, partnerom i uczestnikom Polsko – Gruzińskiego Forum Gospodarczego za inicjatywę i zaangażowanie w przedsięwzięcie, które niewątpliwie posłuży rozwojowi polsko – gruzińskich relacji. Mamy nadzieję, że takie wydarzenia będą się odbywać cyklicznie i że zainteresowanie nimi będzie wzrastać.

 

A Polish-Georgian Economic Forum “Doing Business in Georgia” was held on 25 of April in Lodz.
The Organizers/Partners of the event were: the Lodz Chamber of Commerce and Industry, Council of the City of Lodz, the Embassy of Georgia to the Republic of Poland and the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce.

The Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry participated in the Forum as official participant and partner of the event. The Chamber was represented by The President in Poland – Stanislaw Razniewski. The President has presented a Legal and taxation-related aspects of cooperation with Georgia.

At the opening of the forum, Krzysztof Piątkowski – Deputy Mayor of the City of Łódż, Ilia Darchiashvili -Ambassador of Georgia to Poland, Michał Haze – President of Łódź Chamber of Industry and Commerce delivered a speech.

During the Forum, Georgia’s investment and economic opportunities, as well as legal and tax aspects of cooperation, were presented. An additional opportunity to acquire and deepen knowledge about the Georgian market was a Q&A Session session.

An important element of the Forum was the signing of a cooperation agreement between the Lodz Chamber of Commerce and Industry with the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry. We hope that the established cooperation will contribute to further development and mutual benefits for our organizations.

We would like to thank the organizers, partners and participants of the Polish-Georgian Economic Forum for their initiative and commitment to the event.
This project will undoubtedly serve to development of the Polish-Georgian relations.

We hope that such events will take place periodically and will bring more attention to investment and trade opportunities in Georgia.