RADPOL Group – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

RADPOL S.A. – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do  przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do  instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.

Kluczowymi odbiorcami produktów są takie sektory jak:

 • Energetyka
 • Gazownictwo
 • Ciepłownictwo
 • Kolejnictwo
 • Motoryzacja

Działalność RADPOL skoncentrowana jest w kilku odrębnych segmentach operacyjnych, między którymi zachodzą liczne synergie produktowe i rynkowe.

Dzięki ich efektywnemu wykorzystaniu możliwa jest maksymalizacja wartości oferowanych rozwiązań.

RADPOL, bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży, dostarcza klientom najnowocześniejsze rozwiązania na rynku, a dzięki tworzeniu unikalnej oferty systemów infrastrukturalnych w oparciu o produkty RADPOL oraz pozostałych zakładów, staje się kompleksowym dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla różnych sektorów przemysłu.

 

RADPOL Group – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

RADPOL Group is a leader of the Polish market within solutions for the energy, heating, water and gas distribution sectors. RADPOL Group builds its permanent competitive edge based on the use of innovative technologies in particular segments of operations.

Key recipients for the Group’s products are such sectors as:

 • Energy
 • Gas
 • Heat
 • Railway
 • Motor

Operations of RADPOL Capital Group is focused on several segments between which numerous product and market synergies occur.

Thanks to their efficient use it is possible to maximise the value of offered solutions.

RADPOL Group based on a long experience in the industry provides customers with the most modern solutions on the market, and thanks to the development of a unique offer of infrastructural systems based on products of RADPOL and other plants it becomes a comprehensive supplier of advanced solutions for various sectors of the industry.

 

RADPOL Group – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი კომპანია

RADPOL Group არის პოლონური ბაზრის ლიდერი კომპანია ენერგეტიკის, გათბობის, წყლის და გაზის განაწილების მიმართულებით. რედპოლ ჯგუფი ქმნის მუდმივ კონკურენტუნარიან გარემოს, რომელიც ეფუძნება ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებას კონკრეტული სეგმენტების ოპერირებაში.

კომპანიის პროდუქტების ძირითადი მიმღები სექტორებია:

 • ენერგეტიკა
 • გაზი
 • გათბობა
 • რკინიგზა
 • ავტომობილები

RADPOL Capital Group- ის საქმიანობა ორიენტირებულია რამდენიმე სეგმენტზე, რომელთა შორის არსებობს უამრავი პროდუქტი და საბაზრო სინერგია. მათი ეფექტიანი გამოყენების წყალობით, შესაძლებელია შემოთავაზებული გადაწყვეტილებების მაქსიმალური გაზრდა.

„რედპოლ ჯგუფი“ თავის მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით მომხმარებელს სთავაზობს ბაზარზე არსებულ უახლეს გადაწყვეტილებებს. ინფრასტრუქტურული სისტემების უნიკალური შემოთავაზების განვითარების წყალობით, რომელიც ეფუძნება „რედპოლისა“ და სხვა საწარმოების პროდუქციას, მრეწველობის სხვადასხვა სექტორისთვის ხდება მოწინავე გადაწყვეტილებების ყოვლისმომცველი მიმწოდებელი.

Related Posts