The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce participated in the first edition of the “Energy Industry Mixer”

On March 19, 2019, in the Conference Center of Wroclaw Stadium was held the first edition of the “Energy Industry Mixer”, organized by Bosetti Global Consulting.

The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce together with the Association of Polish Electrical Engineers, the Chamber of Commerce for Energy and Environmental Protection IGEiOS,  Polish Chamber of Commerce, Polish Chamber of Commerce of Electrical Engineering, the Industrial Development Agency JSC, Wrocław University of Science and Technology, the Polish Power Plant Economic Association (TGPE), the Polish Association for Energy Certification (PTCE), Polish Society of Energy Certification Distribution of Electrical Engineering,  the Lower Silesian Institute for Energy Studies, Embassy of the Republic of Poland in Rome, Smart Power Grids Polska Consortium, Wrocław Smart City, Wrocław Agglomeration Development Agency, Lower Silesian Voivode, British Polish Chamber of Commerce, French-Polish Chamber of Commerce, Polish-German Chamber of Industry and Commerce, Netherlands – Polish Chamber of Commerce took Patronage under the event.

Co-organisers of the event were the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” Ltd. and Energemini Polska, Sp. z o. o..

Energy Industry Mixer aims to create new business contacts for companies in the electrical energy sector and to realize existing business partnerships, creating an opportunity for companies from Poland and abroad that are interested in expanding exports of their products and services in particular countries and in the EU as a whole.

 During the event were presented the main categories of products and services from the power sector, including:

 • EPC (Engineering, Procurement and Construction) engineering and construction / contracting and subcontracting services;
 • electrical generators, electrical stations, power supply units, converters, meters;
 • cabling, equipment and electrical installations, anti-interference buffers, electrical grids (including smart grids), data transmission via power lines;
 • turbines, motors, heat exchangers;
 • machines and equipment for the renewable energy sector (solar and hydroelectric power, wind energy, geothermal energy, biomass, biogas, etc.) and natural gas;
 • producers and distributors of electrical energy;

As part of the “Energy Industry Mixer” there were held three types of meetings:

1) Rotating roundtable meetings [B2B], for around 8-10 representatives of manufacturers and suppliers at one table the aim of which is to make it possible for participants in the event to get to know each other and to enable them to make business contacts in a short time.

2) Meetings [1to1] between leading energy industry EPC companies and individual manufacturers and suppliers, who had  around 16 minutes to meet with their potential clients, present their services and products and potentially take the first steps toward establishing cooperation.

3) Showroom B2B+ part of Energy Industry Mixer was devoted to B2B meetings between industrial companies in such areas as home appliances, automotive, or aviation and other companies specialising in the following areas: technologies supplementing or replacing traditional sources of electricity, optimization of electricity use in production processes; energy management – the purchase of “green” energy and collective purchase of energy as well as planning savings; electricity storage systems, etc.

Aside from meetings, during the event there also were held a Plenary Conference and Discussion Panels, with the participation of Polish and international companies and institutions active in the electrical energy sector.

 

W dniu 19 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbyła się pierwsza edycja wydarzenia „Energy Industry Mixer”, organizowany przez Bosetti Global Consulting.

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa a także Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Politechnika Wrocławska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Wrocław Smart City, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wojewoda Dolnośląski, British Polish Chamber of Commerce, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa, Niderlandzko- Polska Izba Gospodarcza objęły Patronat nad wydarzeniem.

Współorganizatorami były: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. i Energemini Polska Sp. z o.o..

Głównym celem Energy Industry Mixer jest stworzenie nowych kontaktów biznesowych wśród firm sektora elektroenergetycznego i realizacja istniejących partnerstw biznesowych, stwarzając okazję dla firm polskich i zagranicznych, które są zainteresowane poszerzeniem eksportu swoich produktów i usług w krajach UE.

Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane główne kategorie produktów i usług z sektora elektroenergetycznego m.in.:

 • usługi inżynieryjne i budowlane/wykonawcze w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction) i podwykonawcze;
 • generatory elektryczne, stacje elektryczne, zasilacze, konwertery, liczniki;
 • okablowanie, sprzęt i instalacje elektroenergetyczne, zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe, sieci elektryczne (w tym sieci inteligentne), transmisja danych za pośrednictwem linii energetycznych;
 • turbiny, silniki, wymienniki ciepła;
 • maszyny i urządzenia związane z sektorem energii odnawialnej (energia słoneczna, hydroelektryczna, energia wiatrowa, energia geotermalna, biomasa, biogaz itp.) i gazu ziemnego;
 • producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej;

W ramach struktury organizacyjnej „Energy Industry Mixer”  odbyły się trzy rodzaje spotkań:

1) Spotkania przy stolikach rotacyjnych [B2B], dla około 8-10 przedstawicieli producentów i dostawców przy jednym stoliku, których celem będzie możliwość poznania w krótkim czasie uczestników wydarzenia oraz sposobność nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych.

2) Spotkania [1to1] między czołowymi firmami z branży energetycznej w formule EPC i poszczególnymi producentami i dostawcami, którzy mieli do dyspozycji ok. 16 minut na spotkanie się ze swoimi potencjalnymi klientami, przedstawienie swoich usług i produktów oraz ewentualne podjęcie pierwszych kroków w celu nawiązania współpracy.

3) Showroom B2B+ część wydarzenia Energy Industry Mixer poświęcona będzie spotkaniom w formule B2B między firmami przemysłowymi z takich branż jak AGD, motoryzacyjna, lotnicza i innych z firmami specjalizującymi się w następujących dziedzinach: technologie uzupełniające i/lub zastępujące tradycyjne źródła energii elektrycznej; optymalizacja zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; management energetyczny: zakup energii „zielonej”, grupowy zakup energii oraz planowanie oszczędności; systemy magazynowania energii elektrycznej itp.

Oprócz w/w spotkań podczas wydarzenia odbyły się również Konferencja Plenarna i Panele dyskusyjne, w których brali udział przedstawiciele polskich i zagranicznych firm i instytucji działających w sektorze elektroenergetycznym.

Related Posts