W dniu 24 stycznia na  Uniwersytecie Gdańskim odbył się finał konkursu architektonicznego dla studentów polegający na opracowaniu projektu Pawilonu ekspozycyjnego nad wykopaliskami archeologicznymi w miejscowości Gonio

W dniu 24 stycznia na  Uniwersytecie Gdańskim odbył się finał konkursu architektonicznego dla studentów polegający na opracowaniu projektu Pawilonu ekspozycyjnego nad wykopaliskami archeologicznymi w miejscowości Gonio

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Ambasada RP w Tbilisi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Panią Poseł na Sejm RP – Magdalena Błeńska, Agencją ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Ajarii objęła Patronat Honorowy i wsparły projektem.

Zwyciężył projekt Katarzyny Bukowskiej, Klaudii Ginter, Katarzyny Krupy i Pauliny Okraszewskiej.

Podczas wydarzenia Izba została reprezentowana przez prezesa Izby w Polsce – Pana Stanisława Raźniewskiego, będącego jednym z członków jury wraz z:

przedstawicielami organizatorów konkursu:

dr.hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, UW, Polsko-Gruzińskie Centrum Badawcze im. Stefana Krukowskiego w Kutaisi – przewodniczący

Pani Magdalena Błeńska, Poseł na Sejm RP,

przedstawicielami Agencji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Adżarii:

dyrektor Zaur Akhvlediani

Lasha Aslanishvili,

przedstawicielami uczelni Partnerskich z Polski:

Prowadzący zajęcia z PG i władze wydziału:

prof. L.Nyka, Dziekan WA PG

WA PG:

prof.dr hab.inż.arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. Zw. PG

dr inż.arch. Wojciech Targowski, prof.ndzw. PG

dr inż. arch Justyna Borucka

Prowadzący zajęcia z PG i władze wydziału:

dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, prof.ASP, Dziekan WAiW w Gdańsku

WA ASP:

dr hab. Jan Sikora

dr inż.arch. Marek Z.Barański.

Głównym celem projektu była kooperacja polegająca na wymianie polsko-gruzińskich studentów, którzy pracując w mieszanych polsko-gruzińskich zespołach stworzą projekt pawilonu wystawienniczego chroniącego starożytną rzymską mozaikę oraz inne relikty architektoniczne, odkryte przez polsko-gruzińską ekspedycję w twierdzy Apsaros w Gonio w Gruzji, pod przewodnictwem dr hab. Radosława Karasiewicza-Szczypiorskiego.

Efektem prac jest trwająca do 4 lutego wystawa prac projektowych, którą oglądać można w SARP o. Wybrzeże przy Targu Węglowym 27.

 

 

On the 24 of January, at the University of Gdansk, took place a final of the architectural competition for students to design an Exposition Pavilion over archaeological excavations in Gonio

The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce together with the Polish Embassy in Tbilisi, the Ministry of Science and Higher Education, the Member of the Polish Sejm – Magdalena Błeńska, the Agency for the Preservation of Cultural Heritage of Ajaria, took the patronage over this project.

The project made by Katarzyna Bukowska, Klaudia Ginter, Katarzyna Krupa and Paulina Okraszewska won.

The Chamber was represented by its President in Poland – Mr. Stanisław Raźniewski. The President was one of the members of the jury due to the competition together with:

representatives of the competition organizers:

dr.hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, UW, Polish-Georgian Research Center of Stefan Krukowski in Kutaisi – chairman

Member of the Polish Sejm – Magdalena Błeńska

representatives the Agency for the Preservation of Cultural Heritage of Ajaria:

director Zaur Akhvlediani

Lasha Aslanishvili,

representatives of partner universities from Poland:

Teachers of PG classes and faculty authorities:

prof. L.Nyka, Dean of WA PG

WA PG:

Prof. Ph.D.hab. Eng. of Architecture  Antoni Taraszkiewicz, prof. PG Call

Ph.D. Eng. of Architecture, Wojciech Targowski, prof.ndzw. PG

Ph.D. Eng. of Architecture, Justyna Borucka

Teachers of PG classes and faculty authorities:

dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, prof. AS, Dean of WAiW in Gdańsk

WA ASP:

dr hab. Jan Sikora

Ph.D. Eng. of Architecture Marek Z.Barański.

The main goal of the project was the cooperation which consists the exchanging of The Polish-Georgian students who through the work in mixed Polish-Georgian teams will create a design exhibition pavilion to protect the ancient Roman mosaic and other architectural relics discovered by the Polish-Georgian expedition to the Apsaros fortress in Gonio under the chairmanship of dr. hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski.

The result of the works is an exhibition of design works lasting until February 4, which can be viewed at the SARP o. Wybrzeże at 27 Targu Węglowy.

 

 

 

28 იანვარი 2019