PiastPoL – a new member of The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

PiastPoL – a new member of The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

PiastPoL – is a group of business entities currently consisting of two companies:

  1. “PiastPoL” Klejnowski, Kobierecki Sp.J. with headquarters in Warsaw.
  2. “Źródła PiastPoL” Skonecki, Klejnowski, Kobierecki Sp.J. based in Kruszewo.

Already from the names of companies it can be seen that these entities combine shareholder capital and the object of activity; the company “Źródła PiastPoL” is a plant that produces an exemption for the needs of the distribution company “PiastPoL”.

PiastPoL has started its first activity on the market, on 10th of February 1993. The company started distributing natural spring water in 19l bottles (5 US gallons) thus becoming a pioneer on the Polish HOD market (Home and Office Delivery) . The water distributed by the company is “NATA” mined and packaged in Borkowo located in the Kashubian Landscape Park.

The high market demand for good quality water for everyday use and an efficient and hygienic distribution system caused a very dynamic development of water sales and services related to its distribution system.

The owners of the company came to the conclusion that with the current and constantly growing volume of sales, it is profitable and even necessary to create their own source of water intake.

So in July 1977 it was found a source of excellent spring water and conditions for the construction of bottling plants that laid at the basis of the decision of establishing a general partnership “Źródła PiastPoL” Skonecki, Klejnowski Kobierecki Sp.J., whose aim was to build a bottling plant and start production of natural spring water in bottles with a capacity of 19l.

The bottling plant has been equipped with the latest technical solutions ensuring the highest quality of the product. Constant efforts for the highest production standards and quality of the product were crowned with the implementation of the Integrated Quality Assurance System ISO 9001: 2008 and HACCP in 2004.

Since 2011, the company has been the general importer and distributor of this water to the Polish market.

 

PiastPoL – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

PiastPoL – to grupa podmiotów gospodarczych aktualnie składająca się z dwóch firm:

  1. „PiastPoL” Klejnowski, Kobierecki Sp.J. z siedzibą w Warszawie.
  2. „Źródła PiastPoL” Skonecki, Klejnowski, Kobierecki Sp.J. z siedzibą w Kruszewie.

Już z nazw spółek widać, że podmioty te łączy kapitał udziałowców oraz przedmiot działania; spółka „Źródła PiastPoL” jest zakładem produkującym wyłączenie na potrzeby spółki dystrybuującej „PiastPoL”.

Jako pierwsza działalność na rynku rozpoczęła firma PiastPoL, 10 lutego 1993 r rozpoczęła dystrybucję naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 19l (5 galonów USA) stając się tym samym pionierem na rynku polskim systemu HOD (Home and Office Delivery – Dostawy do domu i biura). Dystrybuowana wówczas woda to „NATA” wydobywana i konfekcjonowana w Borkowie położonym na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Duże zapotrzebowanie rynku na dobrej jakości wodę do codziennego użytku oraz sprawny i higieniczny system jej dystrybucji sprawił bardzo dynamiczny rozwój sprzedaży wody i usług związanych z systemem jej dystrybucji.

Właściciele firmy doszli do wniosku, że przy obecnym i ciągle rosnącym wolumenie sprzedaży, opłacalnym a wręcz koniecznym jest stworzenie własnego źródła zapatrzenia w wodę. Tak w lipcu 1977 zostało znalezione źródło znakomitej wody i warunki do budowy rozlewni które legły u podstawy podjęcia decyzji o założeniu spółki jawnej „Źródła PiastPoL” Skonecki, Klejnowski Kobierecki Sp.J., której celem było wybudowanie rozlewni i uruchomienie produkcji naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 19l.

Rozlewnia została wyposażona w najnowsze rozwiązania techniczne zapewniające najwyższą jakość produktu. Ciągłe starania o najwyższe standardy produkcji i jakość produktu zostały zwieńczone wdrożeniem w roku 2004,  Zintegrowanego Systemu  Zapewnienia Jakości  ISO 9001 : 2008 i HACCP.

Od roku 2011 firma jest generalnym importerem i dystrybutorem tej wody na rynek polski.

 

PiastPoL – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი

PiastPoL – აერთიანებს ორ ბიზნეს კომპანიათა ჯგუფს:

  1. “PiastPoL” Klejnowski, Kobierecki Sp.J. – სათავო ოფისი ვარშავაში.
  2. “Źródła PiastPoL” Skonecki, Klejnowski, Kobierecki Sp.J.- Kruszewo-ში დაფუძნებული.

კომპანიის სახელებიდანვე ჩანს, რომ აღნიშნული სუბიექტები აერთიანებს აქციონერთა კაპიტალსა და საქმიანობის ობიექტს. კომპანია “Źródła PiastPoL” არის ქარხანა, რომელიც აწარმოებს სადისტრიბუციო კომპანია “PiastPoL”-ის საჭირობებისთვის.

PiastPoL-მა პირველი აქტივობები ბაზარზე 1993 წლის 10 თებერვალს განახორციელა. კომპანიამ დაიწყო ბუნებრივი წყაროს წყლის 19 ლიტრიანი ტევადობის მქონე ბოთლებში წარმოება, ამგვარად გახდა პიონერი პოლონურ HOD ბაზარზე. კომპანიის მიერ წარმოებული წყალი, „NATA”, დაფასოებულია Borkowo-ში, რომელიც Kashubian Landscape Park-ში მდებარეობს.

ბაზრის მოთხოვნამ წყლის ხარისხის შესახებ, როგორც ყოველდღიური მოხმარების, ასევე ეფექტიანი და ჰიგიენური სადისტრიბუციო სისტემის მხრივ, განაპირობა წყლის გაყიდვისა და სადისტრიბუციო სისტემებთან დაკავშირებული სერვისების დინამიკური განვითარება.

კომპანიის მფლობელები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მიმდინარე და მუდმივად გაყიდვების მოცულობის ზრდით, მომგებიანი და საჭიროა წყალმომარაგების საკუთარი წყაროების შექმნა. ასე რომ 1977 წლის ივლისში, აღმოჩენილ იქნა შეუდარებელი ბუნებრივი წყარო და პირობები ჩამომსხმელი ქარხნის ასაშენებლად, რომელიც საფუძვლად დაედო საერთო პარტნიორობას “Źródła PiastPoL” Skonecki, Klejnowski Kobierecki Sp.J., რომლის მიზანი იყო ჩამომსხმელი ქარხნის აშენება და ბუნებრივი წყაროების 19 ლიტრიანი ტევადობის ბოთლებში წარმოება.

ჩამომსხმელი ქარხანა აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით, რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქციის უმაღლესი ხარისხს. მუდმივი ძალისხმევა პროდუქციის უმაღლესი წარმოების  სტანდარტებისა და ხარისხისთვის გვირგვინდება გლობალური ინტეგრირებული ხარისხის სისტემის დანერგვით ISO 9001: 2008 და HACCP 2004 წელს.

2011 წლიდან კომპანია არის ამ წყლის იმპორტიორი და დისტრიბუტორი  პოლონეთის ბაზარზე.

Related Posts