Poland’s East Policy 2018 – Report from the conference on 18-20 October under the honorary patronage of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Report  from the presence of The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce on the conference Poland’s Eastern Policy 2018  

On 18-20th of October, in Wroclaw for the 14th time was held The Polish Eastern Policy Conference 2018. The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce also participated in the Forum.  The Chamber was represented by The Chairman –  Mr. Stanisław Raźniewski.

The Conference was held over the honorary patronage by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland prof. Jacek Czaputowicz.

Poland’s Eastern Policy Conference is known as one of the largest and most important debates dedicated to the international politics organized in Poland. The Conference each year gathers the participants dealing with the Polish Eastern policy, both in the analytic and practice spheres.

Co-organizers of the conference were the most important Polish institutions, dealing in the sphere of The Eastern policy: Centre for Russian-Polish Dialogue and Understanding, European Solidarity Center, City of Wroclaw, Polish Ministry of Foreign Affairs, Polish History Museum, The Centre for Eastern Studies (OSW), the Polish Institute of International Affairs, the Polish Radio SA, the College of Eastern Europe at the University of Warsaw, the Marshal’s Office of the Lower Silesian Voivodship and the Ossoliński National Institute.

Photos: https://bit.ly/2S8mFuj

The conference was moderated by Bogumiła Berdychowska and Paweł Kowal.

We are happy that as  Chamber we were actively participating in the conference, presenting our experiences and opinions regarding Georgia and the South Caucasus. The conference was a place of exchange of ideas and views and consultations conducted by institutes and research partners.

The media patrons of the conference were:
Eastbook,  Miesięcznik  Odra, New Eastern Europe, Nowa Europa Wschodnia, Polish Radio SA

 

Relacja z obecności Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na konferencji Polska Polityka Wschodnia

W dniach 18-20 października po raz czternasty we Wrocławiu odbyła się konferencja Polska Polityka Wschodnia 2018, w której uczestniczyła Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa. Izbę reprezentował Prezes – Pan Stanisław Raźniewski.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Spraw Zagranicznych RP prof. Jacek Czaputowicz.

Konferencja Polska Polityka Wschodnia jest uznawana  jako jedna z największych i najważniejszych debat o polityce międzynarodowej organizowanych w Polsce . Konferencja każdego roku gromadzi uczestników zajmujących się polską polityką wschodnią, zarówno od strony analitycznej, jak i praktycznej.

Współorganizatorami konferencji były polskie instytucje i podmioty, zajmujące się m.in. polityką wschodnią: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i PorozumieniaEuropejskie Centrum Solidarności, Miasto WrocławMinisterstwo Spraw Zagranicznych RPMuzeum Historii PolskiOśrodek Studiów Wschodnich im. Marka KarpiaPolski Instytut Spraw MiędzynarodowychStudium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoZakład Narodowy im. Ossolińskich.

Zdjęcia: https://bit.ly/2S8mFuj

Konferencja moderowana była przez Bogumiłę Berdychowskę i Pawła Kowala.

Cieszymy się, że jako Izba braliśmy aktywny udział w konferencji prezentując nasze doświadczenia i opinie odnośnie Gruzji jak i Kaukazu Południowego. Konferencja była miejscem wymiany myśli i poglądów oraz konsultacji prowadzonych przez instytuty i partnerów badań.

Patronami medialnymi konferencji były :

Eastbook, Miesięcznik Odra, New Eastern Europe, Nowa Europa Wschodnia, Polskie Radio SA

Related Posts