XXVI International Defense Industry Exhibition – MSPO in Kielce (4-7 September 2018)

The International Defense Industry Exhibition at Targi Kielce has been a showcase of the Polish industry for over a quarter of a century and the best way to promote national businesses. It is also a place where presentations of the defense sector from around the world are presented. From the very beginning of the MSPO existence, two missions have been guided – promotion of Polish armaments industry companies on the international arena and strengthening the defense potential of Poland. Focusing on the development of the Polish armaments industry and Polish defense does not affect the continuous growth of the importance of the Kielce Salon, which is currently one of the three largest in Europe – together with fairs in Paris and London. In 2017, 616 companies from 27 countries presented their products, including half from Poland. In recent years, there has also been a significant increase in visitors. In total, the International Defense Industry Exhibition together with the accompanying names last year visited almost 40,000. people, not counting 67 official foreign delegations from 43 countries.

This year, the fair exposition will occupy all 7 pavilions of the Kielce exhibition center and the external area. You can see the news of the defense industry. Participants in the global armaments industry confirmed their participation in the event.

Since 2004, the National Exhibition has been the tradition of the Exhibition, where the defense potential of individual countries is presented. The year 2018 will be marked by the 100th anniversary of the Independent Polish State. Also to commemorate the 100th anniversary of regaining independence by Poland, this year’s Salon will be held under the honorary patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda. As every year, and this time the President’s Prize will be presented, which is awarded the product that best serves the purpose of raising the level of security of the Polish Armed Forces and granted the Distinction of the Minister of National Defense. The Strategic Partner of MSPO 2018 will once again be Polska Grupa Zbrojeniowa.

The International Defense Industry Exhibition in Kielce is a place of prestigious meetings of representatives of the business world, politics, science and the media, serving the exchange of experiences and undertaking joint actions for the defense growth.

The Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry will participate in the Salon to provide substantive support for partners from Georgia and Poland.

 

 

Polsko  – Gruzińska Izba Przemysłowo Handlowa na XXVI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach (4 – 7 września 2018 r.).

 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce od ponad ćwierć wieku jest wizytówką polskiej branży i najlepszym sposobem promocji rodzimych firm. Jest także miejscem prezentacji nowości sektora obronnego z całego świata. Od początku istnienia MSPO przyświecają dwie misje – promocja polskich firm przemysłu zbrojeniowego 
na arenie międzynarodowej oraz wzmacnianie potencjału obronnego Polski. Ukierunkowanie na rozwój rodzimego przemysłu zbrojeniowego oraz polskiej obronności nie rzutuje na ciągły wzrost znaczenia kieleckiego Salonu, który jest obecnie jednym 
z trzech największych w Europie – wraz z targami w Paryżu i w Londynie. W roku 2017 swoje produkty prezentowało 616 firm z 27 krajów, w tym połowa z Polski. W ostatnich latach odnotowano także znaczny wzrost odwiedzających. Ogółem Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego wraz z towarzyszącymi mu imrezami w ubiegłym roku odwiedziło niemal 40 tys. osób, nie licząc 67 oficjalnych delegacji  zagranicznych z 43 krajów.

W tym roku ekspozycja targowa zajmie wszystkie 7 pawilonów kieleckiego ośrodka wystawienniczego oraz teren zewnętrzny. Zobaczyć można będzie nowości przemysłu obronnego. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili liderzy światowej branży zbrojeniowej.

Od roku 2004 tradycją Salonu są Wystawy Narodowe, na których prezentowany jest potencjał obronny poszczególnych państw. Rok 2018 będzie upływał pod znakiem 100 – lecia Niepodległego Państwa Polskiego. Także dla uczczenia 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczny Salon odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jak co roku, i tym razem zostanie wręczona Nagroda Prezydenta, którą wyróżniany jest produkt najlepiej służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP oraz przyznane Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej. Partnerem strategicznym MSPO 2018 po raz kolejny będzie Polska Grupa Zbrojeniowa.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to miejsce prestiżowych spotkań przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki i mediów, służacych wymianie doświadczeń i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz wzrostu obronności.

Polsko – Gruzińska Izba przemysłowo Handlowa będzie uczestniczyć w Salonie w celu merytorycznego wsparcia partnerów z Gruzji oraz z Polski.

 

 

პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა თავდაცვის ინდუსტრიის XXVI საერთაშორისო გამოფენაზე – MSPO ქალაქ კელცეში (Kielce) (4-7 სექტემბერი, 2018 წელი)

საერთაშორისო თავდაცვის ინდუსტრიის გამოფენა კელცეში საუკუნის მეოთხედის განმავლობაში იყო პოლონური ინდუსტრიის ჩვენება და ეროვნული ბიზნესის ხელშეწყობის საუკეთესო საშუალება. ესაა ადგილი, სადაც თავდაცვის სექტორის წარმომადგენლები მსოფლიოს მასშტაბით არიან წარმოდგენილნი. MSPO-მ არსებობის დასაწყისიდან ორ მისიას უხელმძღვანელა – პოლონეთის შეიარაღების ინდუსტრიის კომპანიების საერთაშორისო არენაზე მხარდაჭერა და პოლონეთის თავდაცვის პოტენციალის გაძლიერება. პოლონეთის შეიარაღების ინდუსტრიისა და პოლონეთის თავდაცვის განვითარებაზე ყურადღების გამახვილება გავლენას არ ახდენს კელცეს Salon-ის მნიშვნელობის უწყვეტ ზრდაზე, რომელიც ამჟამად ევროპის ერთ-ერთი უდიდესია – პარიზსა და ლონდონის გამოფენებთან ერთად. 2017 წელს, 27 ქვეყნის 616-მა კომპანიამ წარადგინა საკუთარი პროდუქტი, მათ შორის ნახევარი იყო პოლონეთიდან. ბოლო წლებში, ვიზიტორების განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა. საბოლოოდ, გასულ წელს საერთაშორისო თავდაცვის ინდუსტრიის გამოფენას დაახლოებით 40 000 ადამიანი ეწვია, თუკი არ ჩავთვლით 67 ოფიციალურ უცხოელ დელეგაციას 43 ქვეყნიდან.

წელს გამოფენის ექსპოზიცია დაიკავებს კელცეს საგამოფენო ცენტრის შვიდივე პავილიონს და შემოგარენ მიდამოს. შეგიძლიათ თავდაცვის ინდუსტრიის სიახლეების ნახვა. გლობალური შეიარაღების ინდუსტრიის მონაწილეებმა დაადასტურეს მათი მონაწილეობა აღნიშნულ ღონისძიებაში.

2004 წლიდან ეროვნული გამოფენა არის ის ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც ინდივიდუალური ქვეყნების თავდაცვის პოტენციალი არის წარმოდგენილი. 2018 წელს პოლონეთის დამოუკიდებლობიდან 100 წლისთავი აღინიშნება. აგრეთვე პოლონეთის დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლისთავის აღსანიშნავად, წლევანდელი Salon გაიმართება პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, ანჯეი დუდას, საპატიო პატრონაჟით. როგორც ყოველწლიურად, ისე წელსაც, წარმოდგენილი იქნება პრეზიდენტის პრიზი იმ პროდუქტისთვის, რომელიც საუკეთესოდ ემსახურება პოლონეთის შეიარაღებული ძალების უსაფრთხოების დონის ამაღლებას და ეროვნული თავდაცვის მინისტრის განკარგულებას. MSPO 2018-ის სტრატეგიული პარტნიორი კიდევ ერთხელ იქნება Polska Grupa Zbrojeniowa.

თავდაცვის ინდუსტრიის საერთაშორისო გამოფენა კელცეში არის ბიზნესის სამყაროს, პოლიტიკის, მეცნიერებისა და მედიის წარმომადგენლებს შორის პრესტიჟული შეხვედრებისთვის, გამოცდილების გაზიარებისა და თავდაცვის ზრდისთვის ერთობლივი საქმიანობის შემუშავებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი.

პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა მონაწილებას მიიღებს Salon-ში, რათა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა გამოუცხადოს პარტნიორებს საქართველოსა და პოლონეთიდან.