Strategiczna współpraca Polsko -Gruzińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej z Polską Agencją Inwestycji i Handlu PL/ENG

W dniu 5 marca 2018r zostało podpisane Memorandum o współpracy Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Również podczas spotkania zostały omówione zagadnienia odnośnie strategicznej współpracy Izby z PAIH oraz kwestie organizacyjne dotyczące realizacji wspólnych inicjatyw w przyszłości, szczególnie w zakresie zwiększenia potencjału polskich przedsiębiorstw za granicą.

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa współpracuje z wieloma agencjami rządowymi, takimi jak – DAWG, PARP, Enterprise Georgia, w tworzeniu projektów międzynarodowych oraz realizacji innych inicjatyw firm-członków Izby.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) powstała 24 czerwca 2003 roku w wyniku połączenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ) oraz Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. (PAI). Agencja w swojej działalności korzysta z dorobku swoich poprzedniczek.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Strategiczna współpraca Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej z PAIH daje dużo perspektyw i możliwości realizacji przyszłych projektów.

Organizacja i przeprowadzenie wspólnych projektów, eventów oraz konferencji dają świetną okazję do promowania atrakcyjności oraz możliwości inwestycyjnych Polski oraz tworzą korzystne warunki do pobudzania eksportu polskich przedsiębiorstw.

Bez wątpienia to tylko początek realizacji wspólnych inicjatyw i projektów.

 

Strategic cooperation between the Polish-Georgian Chamber of Commerce and the Polish Investment and Trade Agency

On the 5th March 2018 was signed a Memorandum on cooperation between the Polish-Georgian Chamber of Commerce and the Polish Investment and Trade Agency. At the event also were discussed topics regarding strategic cooperation between the subjected chambers along with issues related to bilateral future initiatives concerning potential upgrade of Polish enterprises acting abroad.

The Polish-Georgian Chamber of Commerce cooperates with many governmental agencies such as DAWG, PARP, Enterprise Georgia, in area of international projects and in the area of Chamber members other initiatives.

The Polish Investment and Trade Agency was founded on 24th June 2003 as a result of merge between the State Foreign Investment Agency and the Polish Information Agency. The Agency uses its predecessors output and experience.

The Polish Investment and Trade Agency offers investors to enter on the Polish market and assists them to use the Polish market possibilities in the best way. The Polish Investment and Trade Agency mission is also creating of the Poland’s positive image worldwide along with Polish products and service promotion.

Strategic cooperation between the Polish-Georgian Chamber of Commerce and the Polish Investment and Trade Agency results in future perspectives and possibilities in execution of future projects.

Organization and management of bilateral projects, events and conferences create tremendous opportunities to promote attractiveness and possibilities of Polish investments along with creating of beneficial terms to stimulate export of Polish entrepreneurs.

Undoubtedly it is only a beginning of bilateral initiatives and projects.

Related Posts