Acknowledgements

The Board of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce would like to thank His Excellency Ambassador of Georgia to the Republic of Poland, Ili Darchiashvili, for taking the honorary patronage as The Embassy of Georgia to the Republic of Poland of this Evening organized by the Chamber.

We also would like to thank the sponsors and all the guests who honored us during the inauguration of the Chamber in Krynica 2018.

 

Sponsors

Szczecin Shipyard

Szczecin Shipyard continues the 70-year tradition of ship production in post-war Szczecin and even longer achievements of the pre-war shipbuilding sector. In its current formula the company has been operating since 2016. The implemented model of the shipyard’s operation assumes gaining a wide range of contracts securing medium-term shipbuilding, which will be carried out jointly with companies belonging to the Szczecin Shipbuilding Consortium.

Szczecin Shipyard has 45 hectares of production areas located in the north-eastern part of Szczecin. It currently has the character of a compact shipyard which has grouped specialized production centers that implement the entire technological process of shipbuilding. The shipyard’s infrastructure consists of objects characteristic to the shipbuilding industry, including ramps, quays, workshops with cranes and lifting devices, warehouses and prefabrication and storage spaces. The staff of Szczecin Shipyard coordinates the cooperation of over 65 entities operating in its area employing a total of 2,300 people.

 

ENFOREST 

The ENFOREST joint-stock company was founded in 1995 and operated under the name “Wood Recycling Daniel Gajewski”. Initially, the company was dealing with the production of wooden packaging for the needs of Polar S.A. from Wroclaw.

In 1998. the company has extended its scope of activity, there was included a timber transport and during the next seven years, it gained a significant position on the market in Lower Silesia and Greater Poland, transporting annually up to approx. 40,000 m3 of timber.

In 2005, to meet demanding market expectations, the company expanded its activities to include waste management. In 2006, was obtained permission from Starosta Wołowski to transport wood waste all over the country, and in 2008, a decision authorizing her activities in the field of waste recovery. The company took over the purchase, sale, and transport of wood waste, gradually expanding and developing its scope of activities.

In February 2008, the company was transformed into the company Enforest Sp. z o.o. The main business of the company has been the comprehensive service of the professional power industry in the field of forest biomass, agro and pellet biomass. Over the next four years, the Company has gained a dominant position on the market for supplies of chips for energy purposes in the Lower Silesia Voivodship.

In January 2014, the Company started the production of wooden packaging and disposable pallets. It is also the beginning of the investment process in order to equip the plant with the infrastructure necessary for the pallet producers to operate on the market.

 

The Lower Silesian Agency of Economic Cooperation

The Lower Silesian Agency of Economic Cooperation Ltd. is a company with 100% assets of the Self Government Authority of Lower Silesia, operating on its behalf and for itsbenefit.

Our goal is to support the development ofentrepreneurship and innovation, the improvement competitiveness of Small and Medium Business (SMB) and their development, support, and regional promotion abroad.

We work for:

 • investors
 • importers
 • exporters

Our services:

 • Polish and foreign investor suport
 • economic promotion of Lower Silesia, foreign and domestic
 • offers of available ware-houses, office spaces and investment sites
 • information about companies looking for an investor
 • employee outsourcing
 • searching for sub-suppliers and partners for foreign investors
 • searching and matching business partners in the country and abroad
 • checking contractors
 • economic reports
 • market analysis
 • organization of business missions
 • financing business development
 • renting offices, conference halls etc.

Effects of our actions 2017/18:

 • 350 serviced exporters
 • 65 serviced foreign investors
 • Georgia, Germany, Italy, Austria, France, Kazakhstan, Belarus, Ukraine, Latvia, China, Iran, Egypt, Senegal, Vietnam, USA – organization of economic missions and establishing economic cooperation with local governments and entrepreneurs

 

 

Marani

The permanent pursuit of perfection of our winery is the key message of our company from its establishment, and up to the present day. We used modern technologies, including isothermal vats made of stainless steel, pneumatic presses, pumps with a delicate pumping mechanism and a temperature control system. Oak barrels are adjacent to the traditional clay amphorae – KWEWRI, buried in the basement, which is called “Marani”.

Marani’s offer includes a wide range of spirits and wines of the best quality:

 • Spirits, brandy, and other spirituous beverages: Chacha Marani, brandy Telavi, brandy Sarajishvilii, brandy Riravo
 • Limited wines
 • Bio wines

 • Satrapezo wines
 • Wines of Kondoli Vineyards
 • AOC wines
 • Regional Wines
 • Table Wines

 

 

 

Zarząd Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej chciałby podziękować Jego Ekscelencji Ambasadorowi Gruzji w Polsce  Panu Ili Darchiashvili za objęcie patronatem honorowym  organizowanego przez  Izbe wieczoru przez Ambasadę Gruzji w Polsce .

Dziękujemy również sponsorom oraz wszystkim gościom którzy zaszczycili nas podczas Inauguracji Izby Krynica 2018.

 

Sponsorzy 

 

Stocznia Szczecińska

Stocznia Szczecińska kontynuuje 70-letnią tradycję produkcji okrętowej w powojennym Szczecinie, a nawet dłuższe osiągnięcia przedwojennego sektora stoczniowego. W obecnej formule firma działa od 2016 roku. Wdrożony model działania stoczni zakłada pozyskanie szerokiej gamy kontraktów zabezpieczających średnioterminową stocznię, które będą realizowane wspólnie z firmami wchodzącymi w skład Szczecińskiego Konsorcjum Stoczniowego.


Stocznia Szczecińska ma 45 hektarów powierzchni produkcyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Szczecina. Obecnie ma charakter zwartej stoczni, która skupia wyspecjalizowane centra produkcyjne, które realizują cały proces technologiczny w przemyśle stoczniowym. Infrastruktura stoczni składa się z obiektów charakterystycznych dla przemysłu stoczniowego, w tym ramp, nabrzeży, warsztatów z dźwigami i urządzeniami dźwigowymi, magazynów oraz pomieszczeń prefabrykacji i magazynów. Personel Stoczni Szczecińskiej koordynuje współpracę ponad 65 podmiotów działających na jej terenie, zatrudniających łącznie 2300 osób.

 

ENFOREST S.A.

Firma z której wywodzi się obecna spółka, została założona w 1995r.,początkowo działała pod nazwą „Recykling Drewna Daniel Gajewski”. Początkowo zajmowała się produkcją opakowań drewnianych dla potrzeb firmy Polar S.A. z Wrocławia

W 1998r. firma poszerzyła zakres swojej działalności o transport drewna i w ciągu kolejnych siedmiu lat uzyskała znaczącą pozycję na rynku dolnośląskim i wielkopolskim, przewożąc rocznie do ok. 40 tys.m3 drewna.

W 2005r., wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, firma rozszerzyła swoją działalność o gospodarkę odpadami. W 2006 roku uzyskała zezwolenie od Starosty Wołowskiego na transport odpadów drzewnych na terenie całego kraju, a w 2008 roku decyzję zezwalającą na działalność w zakresie odzysku odpadów. Firma zajęła się skupem, sprzedażą i transportem odpadów drzewnych., stopniowo rozszerzając swoją działalność.

W lutym 2008 roku firma przekształciła się w firmę Enforest Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności Spółki stała się kompleksowa obsługa energetyki zawodowej w zakresie dostaw biomasy leśnej, biomasy agro i peletu. W ciągu czterech kolejnych lat Spółka zyskała dominującą pozycję na rynku dostaw zrębki na cele energetyczne w województwie dolnośląskim.

W styczniu 2014 Spółka rozpoczęła produkcję elementów opakowań drewnianych oraz palet jednorazowych. To także początek procesu inwestycyjnego w celu wyposażenia zakładu w infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania na rynku producentów palet.

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. zo.o. jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu.

Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

Działamy dla:

 • inwestorów
 • importerów
 • eksporterów

Nasze usługi:

 • pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych oraz polskich
 • promocja inwestycyjna Dolnego Śląska
 • wsparcie i pobudzanie eksportu dolnośląskich przedsiębiorców
 • organizacja misji gospodarczych
 • doradztwo gospodarcze dla sektora MŚP
 • wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, głównie start up
 • wsparcie finansowe przedsiębiorców sektora MŚP
 • pomoc  w rozpoczynaniu działalności i  prowadzeniu firmy (marketing, zarządzanie, organizacja)
 • doradztwo specjalistyczne dla firm ( inwestycyjne, proinnowacyjne, proeksportowe, strategie marketingowe, biznes plany, wnioski o dofinansowanie)
 • wynajem powierzchni biurowych, sal szkoleniowych i konferencyjnych, szkolenia,konferencje, eveny
 • finansowanie rozwoju działalności gospodarczej
 • działania w obszarze ochrony środowiska

 Efekty naszych działań 2017/18:

 • 350 obsłużonych eksporterów
 • 65 obsłużonych inwestorów zagranicznych
 • Gruzja, Niemcy, Włochy, Austria, Francja, Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Łotwa, Chiny, Iran, Egipt, Senegal, Wietnam, USA – organizowane misje gospodarcze i nawiązanie współpracy z samorządami i lokalnymi przedsiębiorcami.

 

Marani

Nieustanne dążenie do doskonałości naszej winiarni jest przesłaniem naszej firmy od momentu jej założenia, aż po dzień dzisiejszy. Zastosowaliśmy nowoczesne technologie, włączając w to izotermiczne kadzie z nierdzewnej stali, prasy pneumatyczne, pompy z delikatnym mechanizmem przepompowywania i system kontroli temperatury. Beczki dębowe sąsiadują tu z tradycyjnymi amforami glinianymi – KWEWRI , zakopanymi w ziemi piwnicy, która jest nazywana „Marani”.

Oferta Marani obejmuje szeroki asortyment szeroki asortyment alkoholi oraz win najlepszej jakości:

 • Alkohole Wysokoprocentowe:
 • Chacha Marani, brandy Telavi, brandy Sarajishvilii, brandy Riravo
 • Wina Limitowane
 • Wina Bio
 • Wina Satrapezo

 • Wina Kondoli Vineyards
 • Wina AOC
 • Wina Regionalne
 • Wina Stołowe

 

 

 

 

 

 

13 სექტემბერი 2018