Report from the Georgian Evening – Inauguration of the Chamber in Krynica 2018

Report from the Georgian Evening – Inauguration of the Chamber in Krynica 2018

 

The Georgian Evening which was held on the 5th of September in Krynica-Zdrój was devoted to the Inauguration of the Polish- Georgian Chamber of Industry and Commerce. The Evening was one of the events accompanying the 28th Economic Forum in Krynica.

The initiator and organizer of this event was the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce.

The ceremony was held under the honorary patronage of the Ambassador of Georgia to the Republic of Poland- Ilia Darchiashvili.

The official part started with the speech of Stanisław Raźniewski – The Chairman of The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce and His Excellency Ambassador of Georgia to the Republic of Poland – Ilia Darchiashvili. 

Grzegorz Wojarnik – Vice President of Stocznia Szczecińska company (former Szczecin Shipyard) also delivered occasional speeches to the gathered guests during the Evening.

Guests from the country and abroad took part in the Evening. Among them we could find the high-rank representatives of the administration of the Chancellery of the President of Georgia, the state administration of Poland, Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Armenia, local government administration and entrepreneurs. Apart from these guests, there were also the Chamber’s members, their partners, representatives of the world of science and culture.

During the evening, guests had a great opportunity to watch the film about Georgia, presenting Georgia as a tourist destination. The film was presented thanks to the Georgian National Tourism Administration – a partner of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce.

The guests, during this Evening, had also a wonderful opportunity to get acquainted with the sports and extreme event organized in the first days of October in Georgia – Runmageddon Caucasus.Runmageddon is the organizer of extreme racing both in Poland and abroad. We are glad that on October the 3rd this event full of challenges for participants will be held in the northern Georgia.

The Evening would not take place if it were not for the sponsors and Partners, among them we can name such companies as: Stocznia Szczecińska, ENFOREST S.A, DAWG and Marani.

The Evening was accompanied by a concert of the string quartet – Illusio Quartet. The band provided a wonderful accompaniment during the guests’ reception and conversations.

An important element of the Evening in Krynica was the presentation of the member companies and partners of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce.

The Georgian Evening was not only an excellent opportunity for the solemn inauguration of the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry, but also the opportunity to introduce its partners and members. The logos of the organizations and companies referred to above could be found on the promotional materials presented during the Evening. Participants of the event also got acquainted with the short descriptions of these companies’ activities.

In this way, the founders of the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry- Stanislaw Raźniewski and Marcin Rutowicz – Presidents of the Chamber– were thanking for their support and contribution to the development of the Chamber.

A nice addition to the Evening was a fine Georgian wine tasting, which was provided by the well-known and respected Marani winery. The Marani company is a member of the Polish-Georgian Chamber, as well as one of the Partners supporting the organization of the event.

During the Evening,  the guests could also taste energy drinks from Power Duck. These energy drinks are made of the highest quality ingredients. Guests after a whole day of meetings, panels and interesting conversations thanks to our member company received an additional portion of energy.

The Board of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce would like to thank His Excellency Ambassador of Georgia to the Republic of Poland, Ili Darchiashvili, for taking the honorary patronage as The Embassy of Georgia to the Republic of Poland of this Evening organized by the Chamber.

We also would like to thank the sponsors and all the guests who honored us during the inauguration of the Chamber in Krynica 2018.

 

 

Relacja – Wieczór Gruziński, Inauguracja Izby Krynica 2018

 

W dniu 5 września w Krynicy odbyło się przyjęcie poświęcone Inaugaracji dziłalności Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce – Wieczór Gruziński. Wydarzenie towarzyszyło tegorocznemu, XXVIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była  Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Wieczór odbył się pod honorowym patronatem Ambasady Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Część oficjalna wieczoru rozpoczęła się od powitania gości przez prezesa Polsko-Gruzińskiej Izby – Pana Stanisława Raźniewskiego oraz Jego Ekscelencji Pana Ilia Darchiashvili, Ambasadora Gruzji w Polsce.

Okolicznościowe przemówinie do licznie zebranych gości wygłosil również Pan Grzegorz Wojarnik – Vice prezes firmy Stocznia Szczecińska.

W Wieczorze udział wzieli  goście z kraju i zagranicy,  w tym wysokiej rangi przedstawiciele administracji kancelarii Prezydenta Gruzji  , administracji państwowej Polski ,Gruzji , Ukrainy , Azerbejdżanu , Armenii , administarcji  samorządowej , przedsiębiorcy. . Wraz z  członkami  i partnerami Izby obecni byli również  przedstawiciele świata nauki i kultury.

Podczas wieczoru goście obejrzeli Film o Gruzji, przedstawiający Gruzję jako destynację turystyczną. . Film został zaprezentowany dzięki Georgian National Tourism Administration – partnera Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Goście mieli wspaniałą okazję do zapoznania się z organizowanym w pierwszych dniach października w Gruzji  wydarzeniem sportowo-ekstrymalnym – Runmageddon Kaukaz. Runmageddon jest organizatorem ekstremalnych biegów zarówno w Polsce jak i zagranicą.  Cieszymy się że już  3 października  ten pełen wyzwań dla uczestników event zagości w północnej Gruzji.

Podczas wieczoru Prezes Izby- Pan Stanisław Raźniewski przedstawił główne idee powstania Izby, założenia dot. jej działalności oraz zagadnienia poświęcone Gruzji jako miejscu podejmowania inwestycji.

Nie mogło zabraknąc również podziękowań dla sponsorów i Partnerów wieczoru którymi byli: Stocznia Szczecińska, ENFOREST S.A, DAWG oraz Marani.

Wieczór umilił koncert kwartetu smyczkowego – Illusio Quartet. Panie zapewniły wspaniały akompaniament podczas przyjęcia i rozmów gości.

Ważnym elementem wieczoru w Krynicy była prezentacja firm członkowskich oraz partnerów Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Wieczór był nie tylko doskonałą okazja do uroczystej Inauguracji działalności Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej,  ale także sposobnością do wyeksponowania jej partnerów i członków.Na materiałach promocyjnych prezentowanych podczas Wieczoru zostały wyeksponowane loga organizacji partnerskich a także firm członkowskich. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwoć również zapoznać się z krótkimi opisami ich działalności.

W ten sposób założyciele Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej Pan Stanislaw Raźniewski oraz Pan Marcin Rutowicz – Prezesi Izby  wyrazili podziękowanie za wsparcie i wkład w rozwój organizacji.

Miłym akcentem wieczoru była degustacja wybornego gruzińskiego wina, którą zapewniła znana i szanowana  winiarnia Marani . Firma Marani jest członkiem Polsko-Gruzińskiej Izby, a także jednym z Partnerów wspierający organizację wydarzenia.

Podczas przyjęcia zostały zaprezentowane napoje energetyczne firmy Power Duck wyprudukowane z najwyższej jakości składników. Goście po całym dniu obrad , paneli i ciekawych rozmów dzięki naszej firmie członkowskiej otrzymali dodatkową porcję energii.

Zarząd Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej chciałby podziękować Jego Ekscelencji Ambasadorowi Gruzji w Polsce  Panu Ili Darchiashvili za objęcie patronatem honorowym  organizowanego przez  Izbe wieczoru przez Ambasadę Gruzji w Polsce .

Dziękujemy również sponsorom oraz wszystkim gościom którzy zaszczycili nas podczas Inauguracji Izby Krynica 2018.

11 სექტემბერი 2018