Report from the III World Economic Forum Poland – the 3rd and the 4th of September 2018

Report from the III World Economic Forum Poland – the 3rd and the 4th of September 2018

 

The Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry participated on the 3rd of September in the III World Economic Forum Poland in Tarnów.

The III World Economic Forum Poland is a zone of entrepreneurship, dialogue, debates and internationalization and integration of the business environment, which combines not only an economic goal, but also identity, heritage, history and culture.

The Forum is a meeting place for Polish businessmen, chambers of commerce, trade unions, associations operating and permanently registered outside the country with Polish business organizations, institutions, government and local government administration.

Roman Ciepiela, the President of Tarnów and Zdzisław Wojtasik, the President of Pegaz officially opened the Forum.

After the speeches of honorary guests, including Mariusz Haładyj – Under-Secretary of State in the Ministry of Development,

Andrzej Malinowski, the President of Employers of Poland,

Tadeusz Pilat, the President of Polish Communities in the European Union,

the panels have started as a part of several thematic paths prepared for the Forum.

As a part of the panel „Business over politics,” the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry presented its activities.

The Chairman of the Chamber – Stanisław Raźniewski took part in the panel “IRAN, IRAQ, LIBAN… – Far East trend: Difficult markets with good prospect.” The Chairman presented the potential of the Georgian market, the characteristics of Georgia’s business culture and facilities that await foreign investors. There were also presented business tools, thanks to which the Chamber implements projects dedicated to its members and partners.

The moderator of the panel was Wojciech Żurawski, the journalist from Reuters Agency and panellists:

Jarosław Kaczyński – the representative of Polish Investment and Trade Agency, the Head of the office in Tehran, Iran.

Assel Blinska- the President of East West Communication Group (Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan)

Przemysław Skrzypek- the President of the Polish-Arabic Cultural and Economic Club (Lebanon, Iraq)

Stanisław Raźniewski, the Chairman of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

The day ended with the Business Gala and awards ceremony- ” Polish Eagle Business World.”

The measurable effect of the forum was to present Georgia as a location for investment and high value opportunity projects. To Guests and participants of the Forum there were presented diverse materials by means of which the potential and possibilities of expansion on the Georgian market was introduced.

Photos: Artur Gawle  www.tarnow.pl

 

 

Relacja z Forum Gospodarczego Polonii Świata 3-4 Września 2018

 

W dniu 3 września Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa uczestniczyła  w Forum Gospodarczym Polonii Świata.

Forum Gospodarcze Polonii Świata, to strefa przedsiębiorczości, dialogu, debat oraz internacjonalizacji i integracji środowiska biznesu, którego łączy nie tylko cel ekonomiczny, ale też tożsamość, dziedzictwo, historia i kultura.

Forum jest miejscem spotkań przedstawicieli polonijnych przedsiębiorców, izb gospodarczych, handlowych, związków i stowarzyszeń działających oraz zarejestrowanych na stałe poza granicami Kraju, z polskim biznesem, organizacjami, instytucjami, administracją rządową oraz samorządową.

Oficjalnego otwarcia obrad Forum dokonał Pan Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa oraz Pan Zdzisław Wojtasik, Prezes Pegaz.

Po wystąpieniach gości honorowych wśród których wymienić należy Pana Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu,

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,

Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawcy RP

Tadeusz Pilata, Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

rozpoczęły się panele w ramach kilku ścieżek tematycznych.

W ramach  panelu   „BIZNES PONAD POLITYKĄ” zaprezentowana została Polsko – Gruzińska Izba przemysłowo – Handlowa .

W panelu  „IRAN, IRAQ, LIBAN…- DALEKOWSCHODNI KIERUNEK. TRUDNE RYNKI Z DOBRĄ PERSPEKTYWĄ” Prezes Izby, Pan Stanisław Raźniewski, przedstawił potencjał rynku gruzińskiego , charakterystykę kultury biznesowej Gruzji oraz udogodnienia jakie czekają na inwestorów zagranicznych. Zaprezentowane zostały również narzędzia biznesowe dzięki którym Izba  realizuje projekty na rzecz swych członków oraz partnerów.

Moderatorem panelu był  Wojciech Żurawski, dziennikarz z  Agencja Reutera, a uczestnikami dyskusji byli:

Pan Jarosław Kaczyński– Polska Agencja Inwestycji i Handlu, kierownik Biura Handlu w Teheranie (Iran)

Assel Blinska– Prezes East West Communication Group (Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan)

Przemysław Skrzypek, Prezes Polsko- Arabskiego Klubu Społeczno- Gospodarczego (Liban, Irak)

Stanisław Raźniewski , Prezes Polsko- Gruzińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej

Dzień zakończył się Galą  „ORZEŁ GOSPODARCZY POLONII ŚWIATA”.

Wymiernym skutkiem forum było zaprezentowanie Gruzji jako miejsca lokowania inwestycji oraz projektów high value opportunity . Gościom i uczestnikom forum przedstawiony został zakres materiałów dzięki którym przybliżone zostały możliwości ekspansji na rynek gruziński oraz jego potencjał.

Zdjęcia: Artur Gawle  www.tarnow.pl

 

4 სექტემბერი 2018