SEEDiA – New Member of Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

SEEDiA company which creates technology that solves one of the most common social problems currently occurring, i.e. the lack of wide access to electricity outside.

 

 1. Idea założenia firmy SEEDiA sp.  z o.o.

Ideą założenia SEEDiA było stworzenie technologii rozwiązującej jeden z najczęściej występujących obecnie problemów społecznych, to jest braku szerokiego dostępu do energii elektrycznej na zewnątrz. Współcześnie konsumenci korzystają z dużej ilości urządzeń elektronicznych, które bez przerwy używane szybko się rozładowują i nie ma zbyt wiele możliwości ich naładowania poza domem czy miejscem pracy. Osobną kwestię stanowi dostęp do Internetu, którego wciąż brakuje w wielu miejscach w przestrzeniach wielkomiejskich. W ten sposób narodził się pomysł na ławki solarnej SEEDiA, jako kompaktowego rozwiązania obu tych problemów.

 1. Od jakiego czasu Pańska firma zajmuje się produkcją urządzeń solarnych?

Od samego początku misją spółki było dostarczanie do przestrzeni publicznych ekologicznych mebli, które rozwiązują problemy nowoczesnych miast i ich obywateli. Zmiana przestrzeni publicznych na lepsze miejsce. Pamiętamy, że te problemy są po stronach administracji, jak i użytkowników przestrzeni. Rozwiązujemy je dostarczając najwyższej jakości i wzornictwa produkty z funkcjami, które konsultujemy społecznie. SEEDiA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa poszerzając swoja ofertę o kolejne ekologiczne meble takie jak: Infokioski, kosze solarne czy solarne przystanki autobusowe. Meble SEEDiA przyczyniają się do redukcji zanieczyszczenia powietrza.

 1. Czym się wyróżnia firma Seedia na tle konkurencji ?

Czym ławki SEEDiA odróżniają się od konkurencji, jakie są nasze przewagi technologiczne?

Przewagi rozwiązań seedia polegają na:

 1. a) Inteligentnym, HotSpocie WiFi opartym o silniki Social WiFi, dzięki któremu internet umieszczony w ławce jest również przestrzenią reklamową dla miasta, a także oprogramowanie, dzięki któremu jesteśmy w stanie zbierać informacje dotyczące ruchu użytkowników w sieci i dostarczać im wartościowe dla nich spersonalizowane treści
 2. b) Usługa przetwarzania danych w chmurze która zbiera dane dotyczące otoczenia naszych produktów i dostarcza je w interesującej dla miasta formie tak aby miały one wiedzę na temat ruchu ilości ludzi w porach, w których jest zwiększone natężenie ludzi poruszających się w siatce miejskiej.
 3. c)  Ławki SEEDiA mogą być również rozszerzone o dodatkowe moduły:
 • sensor smogu zapewniające informacje o poziomie zanieczyszczenia powietrza
 • sensor burzy informujący o zjawiskach pogodowych z pewnym wyprzedzeniem
 • sensor zbliżeniowy uruchamiający dodatkowe funkcje w ławce po wykryciu zbliżania się użytkownika
 • głośniki które we współpracy z sensorem zbliżeniowym mogą nadawać określone komunikaty
 • dodatkowe ekrany siedmio calowe LCD w postaci tabletów na których umieścić możemy dodatkowe funkcjonalności
 1. d) Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku internetowym SEEDiA  dostarcza usługę zdalnego zarządzania treściami które przedstawione są na ławce.
 2. e) W przypadku posiadania w danym produkcie ekranów SEEDiA  dostarczać będzie usługę personalizacji wyświetlania reklamy pod użytkownika, Dzięki zebranym przez inteligentne WiFi danym.

 

 1. Czy rynek polski jest trudnym rynkiem zbytu?

Rynek polski jest chłonny na rozwiązania oferowane przez firmę SEEDIA. Z uwagi na ich kompleksowość jest rynkiem dynamicznie się rozwijającym. Produkty, które oferujemy komponują się w jedną całość dedykowanym jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce. To nie są tylko jednostkowe rozwiązania małej infrastruktury miejskiej, ale kompleksowa idea inteligentnych miast i gmin, dlatego spotyka się to z coraz większym zainteresowaniem wśród potencjalnych klientów.

 

 1. Dlaczego Państwo zdecydowali się na ekspansje na rynek Gruziński?

Gruzja jest jednym z rynków będących w sferze zainteresowania firmy SEEDIA. Determinują to takie czynniki jak dynamiczny wzrost gospodarczy kraju oraz otwartość na współpracę zagraniczną w tym również  z krajami ościennymi. Dodatkowym czynnikiem jest kwestia rozwoju runku turystycznego w nadmorskich i górskich kurortach. Stwarza ona szerokie możliwość rozwoju rynku zbytu dla urządzeń produkowanych przez nasza firmę. Bardzo istotnym aspektem są uwarunkowania klimatyczne kraju, w których mają szansę doskonale sprawdzać się rozwiązania oparte na wykorzystywaniu energii słonecznej a takie właśnie stosowane są w naszych projektach.  Z uwagi na fakt, iż rozwiązania oferowane przez SEEDIĘ mają charakter rozwojowy postrzegamy Gruzję jako atrakcyjny rynek zbytu dla naszych produktów.

 

 

ENG

 1. The idea of creating the SEEDiA LLC:

The main idea of establishing the SEEDiA company was to create technology that solves one of the most common social problems currently occurring, i.e. the lack of wide access to electricity outside.

Nowadays, there is a large number of consumers using electronic devices, which are constantly used and quickly discharge without electricity and there are not many opportunities to charge them outside the home or place of work.

Another matter is access to the Internet which is still lacking in many places of urban spaces.

Thus was born the idea for solar bench SEEDiA as a compact solution to both of these problems.

       

2. How long has the SEEDiA company been operating in the production of solar devices?

From the very beginning, the company’s mission was to provide ecological furniture to public spaces which solve the problems of modern cities and their citizens. Changing public spaces for a better place. We keep in mind the fact that these problems are not only on the administration side but also on the users’ sides too. We solve them by providing products of the highest quality and design with socially consulted functions. SEEDiA meets the expectations of society meet by expanding its offer with further ecological furniture such as: Info kiosks, solar baskets and solar bus stops. The SEEDiA furniture contributes to the reduction of air pollution.

                 3. What makes the SEEDiA LLC stand out from the competition?

What makes the SEEDi’s benchmarks stand out from the competition and what are our technological advantages?

The advantages of SEEDiA solutions are:

 • Intelligent, HotSpot WiFi based on Social WiFi engines, through which the Internet placed on the bench is also an advertising space for the city as well as software thanks to which we are able to collect information about user traffic on the web and provide them with valuable and personalized content.
 • Cloud computing service that collects data about the environment of our products.
 • SEEDi’s benches can also be extended with additional modules:
 • smog sensor that provides information on the level of air pollution
 • storm sensor informing about weather phenomena in advance
 • proximity sensor activating additional functions in the bench after detecting the approach of the user
 • loudspeakers which, in cooperation with a proximity sensor, can broadcast specific messages
 • additional seven-inch LCD screens in the form of tablets where we can also put additional functionalities

 

 • Thanks to many years’ experience on the internet market, SEEDiA provides a remote content management service that is presented on the bench.
 • If the case of having screens in your product, the SEEDiA company will provide a personalized display of advertising services to the user, thanks to the data collected by the smart WiFi.

               

            4. Is the Polish market a difficult market?

The Polish market is receptive to solutions offered by SEEDiA. Due to their complexity, it is a dynamically developing market. The products we offer all together are dedicated to local government units in Poland. These are not just individual solutions of small urban infrastructure, but a comprehensive idea of smart cities and municipalities. That is why it is getting growing interest among potential customers.

             

           5. Why did you decide to expand to the Georgian market?

Georgia is one of the markets in the field of SEEDIA’s interest. This is determined by factors such as the dynamic economic growth of the country and openness to foreign cooperation, including cooperation with neighboring countries. An additional factor is the development of the tourism market in coastal and mountain resorts. It creates wide opportunity for developing the market of devices manufactured by our company. Another very important aspect is the Georgian climatic conditions where solar energy solutions are perfectly suited to be used in our projects. Due to the fact that the solutions offered by SEEDIA are developmental, we perceive Georgia as an attractive market for our products.

 

 

GEO

 1. კომპანია SEEDiA-ს შექმნის იდეა:

კომპანია SEEDiA-ს ჩამოყალიბების უმთავრესი იდეა იყო ისეთი ტექნოლოგიის შექმნა, რომელიც ერთ-ერთ უმთავრეს სოციალურ პრობლემას მოაგვარებდა, გარეთ, ღია სივრცეებში ელექტროენერგიასთან ხელმისაწვდომლობის ნაკლებობის პრობლემას.

კომპანია “სედიას” ჩამოყალიბების მთავარი იდეა იყო ისეთი ტექნოლოგიის შექმნა, რომელიც წყვეტს ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ სოციალურ პრობლემას, ანუ ელექტროენერგიის გარეშე ფართო ხელმისაწვდომობის ნაკლებობას.

დღეს დიდი ელექტრონული მოწყობილობების მომხმარებელთა რაოდენობა. დანადგარები მუდმივად გამოიყენება და ელექტროენერგიის გარეშე ძალიან სწრაფად ჯდება, თუმცა, მათი სახლის ან სამსახურის გარეთ დატენვის ბევრი შესაძლებლობა არ არსებობს.

კიდევ ერთი მიზეზი ინტერნეტთან ხელმისაწვდომლობაა, რაც ჯერ კიდევ პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს სხვადასხვა ურბანული ტიპის დასახლებებისთვის.

სწორედ აქედან გაჩნდა კომპანია SEEDiA-ს შექმნის იდეა, რომელიც ამ პრობლემებს მოაგვარებდა.

 

 1. რამდენი ხანია რაც კომპანია SEEDiA მოღვაწეობს მზის ენერგიაზე მომუშავე პროდუქციის სფეროში?

თავდაპირველად კომპანიის უმთავრესი მიზანი იყო ეკოლოგიურად სუფთა მოწყობილობების წარმოება საჯარო სივრცეებისთვის, რაც თანამედროვე ქალაქებისა და მოქალაქეების პრობლემებს მოაგვარებდა. საჯარო სივრცეების უკეთეს ტერიტორიებად შეცვლა გვსურდა.  რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ამ პრობლემებთან მიმართებით მხოლოდ ადმინისტრაციის მხარე არ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თავისი წილი მომხმარებლებსაც აქვთ. ეს პრობლემები გადავჭერით უმაღლესი ხარისხისა და დიზაინის მქონე, მრავალფუნქციური პროდუქციის შექმნით. SEEDiA აკმაყოფილებს საზოგადოების მოლოდინს, შეასრულოს მისი შეთავაზება შემდგომი ეკოლოგიური ავეჯით, როგორიცაა: ინფო კიოსკები, მზის კალათები და მზის ავტობუსები. SEEDiA-ს ავეჯი ხელს უწყობს ჰაერის დაბინძურების შემცირებას.

 1. რა ხდის კომპანია SEEDiA-ს კონკურენტუნარიანს?

კომპანია SEEDiA-ს უპირატესობები არის შემდეგი:

 • სერვისი, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას ჩვენი პროდუქციის ბუნების შესახებ
 • აქვს ასევე დამატებითი ფუნქციები:
 • სმოგის სენსორი, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას ჰაერის დაბინძურების დონის შესახებ.
 • სენსორი ამინდის მოსალოდნელი ცვალებადობის ან არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომწოდებელი
 • სიახლოვის სენსორი, რომელიც აქტიურდება მომხმარებლის მიახლოებისთანავე
 • ხმის გამაძლიერებლები, რომლებსაც სიახლოვის სენსორთან ურთიერთთანამშრომლობით, შეუძლია კონკრეტული შეტყობინებების გადაცემა
 • დამატებითი შვიდ-ინჩიანი LCD ეკრანი ტაბლეტის ფორმის, რომელშიც სხვადასხვა დამატებითი ფუნქციის ჩაწერა შეგვიძლია

 

 • ინტერნეტ ბაზარზე მრავალწლიანი გამოცდილების წყალობით, SEEDiA აწარმოებს კონტენტის დისტანციური მართვის სერვისს.
 • ჭკვიანი ვაიფაის მეშვეობით მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით SEEDiA სარეკლამო სერვისს შესთავაზებს პროდუქციაში განთავსებულ ეკრანზე.

 

 1. პოლონურ ბაზარზე მოღვაწეობა რთული პროცესია?

პოლონური ბაზარი, თავისი კომპლექსურობიდან გამომდინარე, საკმაოდ დინამიკურად განვითარებადი ბაზარია. კომპანია SEEDiA-ს მიერ შექმნილი პროდუქტი არ არის მხოლოდ ინდივიდუალურ დონეზე განსაზღვრული, ესაა შესაფერისი იდეა ჭკვიანი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის. სწორედ ამიტომ პოტენციურ მომხმარებლებში პროდუქციის მიმართ ინტერესი სულ უფრო და უფრო იზრდება.

 

 1. რატომ გადაწყვიტეთ ქართულ ბაზარზე გაფართოება?

ქართული სავაჭრო ბაზარი SEEDiA-ს ინტერესთა სფეროს შეესაბამება, რამდენადაც ხასიათდება დინამიკური ეკონომიკური ზრდით და უცხოურ კომპანიებთან თანამშრომლობის მხრივ ღიაობით, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთანაც. დამატებითი ფაქტორი არის ტურიზმის სფეროს განვითარება. ეს ქმნის ჩვენი კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის განვითარებისა და გამოყენების შესაძლებლობების ფართო ველს. ამასთანავე გასათვალისწინებელია მზის ენერგიაზე მომუშავე დანადგარებისთვის ის კლიმატი, რაც საქართველოშია წარმოდგენილი. იმის გამო, რომ პრობლემის მოგვარების SEEDiA- ს მიერ  შემოთავაზებული გადაწყვეტილებები განმავითარებელია, ჩვენ ვხედავთ საქართველოს, როგორც ჩვენი პროდუქციის მიმზიდველ ბაზარს.

3 აგვისტო 2018